Nauk i savezi: objave s visina

Slika
Sveci posljednjih dana vjeruju da su Nauk i savezi knjiga Svetog pisma koja sadrži svete objave koje su primili prorok Joseph Smith i drugi proroci.

Članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana vjeruju da su i Biblija i Mormonova knjiga Sveta pisma. Sveci posljednjih dana vjeruju u dvije dodatne knjige Svetih pisama od kojih se jedna naziva Nauk i savezi. Za svece posljednjih dana »Nauk i savezi su zbirka božanskih objava i nadahnutih izjava danih za uspostavljanje i uređivanje kraljevstva Božjeg na zemlji u posljednjim danima« (uvod u Nauk i saveze). Sveci posljednjih dana zahvalni su na znanju da Božje objave čovječanstvu nisu završile s Biblijom.

Što članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana vjeruju o Nauku i savezima?

Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana uspostavio je prorok Joseph Smith 6. travnja 1830. (vidi NiS 21, zaglavlje odsjeka). U prvim su danima Crkve i članovi i vođe Crkve još uvijek učili o nauku, svrsi i uspostavi Božje istinite Crkve te su bili željni znati njegovu volju. O ranoj je povijesti Crkve zabilježeno: »U ovim je početnim danima Crkve postojala velika želja da se zadobije Gospodinova riječ o svakoj temi koja se na bilo koji način ticala našeg spasenja« (Manuscript History of the Church, svezak A-1, str. 146, josephsmithpapers.org). Većinu objava u Nauku i savezima primio je Joseph Smith »kao odgovor na molitvu, u vremenima potrebe, i proizišle su iz stvarnih životnih situacija koje su uključivale stvarne ljude« (uvod u Nauk i saveze). Neke su objave primili naredni proroci Crkve. Iako je većina odsjeka u Nauku i savezima usmjerena članovima Crkve, sveci posljednjih dana vjeruju da su Nauk i savezi zbirka »poruk[a], upozorenja i usrdni[h] poticaj[a]…   [za] koristi cijelog ljudskog roda« (uvod u Nauk i saveze).

Što je jedinstveno po pitanju Nauka i saveza?

Za razliku od Biblije i Mormonove knjige, Nauk i savezi nisu prijevod drevnih Svetih pisama. Nauk i savezi su jedinstveni među knjigama Svetih pisama po tome što je glas Gospodnji usmjeren prema narodu koji sada živi u onome što sveci posljednjih dana nazivaju »posljednji dani« (vidi Doctrine and Covenants Student Manual, 2. izdanje [priručnik Crkvenog obrazovnog sustava, 2001.], 1. – 2.). Ova knjiga sadrži »načela i postupke vezane za upravljanje Crkvom« u naše doba, zajedno sa zapovijedima, obećanjima i naucima (Gordon B. Hinckley, »The Order and Will of God«, Ensign, siječanj 1989., 4.).

 

Uz to, mnoge od objava u Nauku i savezima sadrže glas Gospodnji u prvom licu. Gospodinov je glas u Nauku i savezima i samilostan i nepokolebljiv. To je glas upozorenja ljudima Zemlje da se pripreme prije Drugog dolaska Gospodina Isusa Krista (vidi uvod u Nauk i saveze). Sveci posljednjih dana vjeruju da Nauk i savezi sadrže »nauke spasenja, načela koja će dovesti [čovječanstvo] do punine radosti« te svete saveze »koji su važniji od svih blaga Zemlje« (Doctrine and Covenants Student Manual, vii).

Kako mogu doznati više?

Sveci posljednjih dana vjeruju da su se, uz objelodanjivanje Nauka i saveza, dogodila i mnoga druga čuda kao dio uspostavljanja Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Kako biste saznali više o obnovi Crkve Isusa Krista, posjetite stranicu comeuntochrist.org.